пълноправен член на

 СТАНДАРТ

 standart covers_ok_front_small 

 

 

Асоциация на производителите на декоративни растения в България


12345


Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) подкрепя международната инициатива "Зеленият град" /The Green City/!


посетете www.thegreencity.bg за повече информация...

 

Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове - обединяваща български дееспособни физически и/или юридически лица - производители на декоративни растения.

Асоциацията обединява своите членове с цел защита на техните интереси, взаимодействие с органите на държавната власт и управление за създаване на оптимални условия за развитие и ефективност на стопанската дейност на членовете й. Тя е неполитическа организация и е независима от държавни, политически, синдикални и други органи и организации.

Асоциацията съдейства за развитието на отрасъла, като подпомага сътрудничеството със сродни организации в страната и чужбина с цел свободен обмен на информация, опит и бизнес.

 

2     3


Основните цели на асоциацията са:

- Да подпомага и насърчава своите членове за развитие на ефективно българско производство на декоративни растения при спазване изискванията на нормативните актове за извършване на такава дейност в страната.

- Да отстоява и защитава правата и интересите на своите членове пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина.

- Да разработва мотивирани предложения за промяна на нормативната уредба, включително и за хармонизиране на Българското законодателство с това на Европейския съюз в областта на производството и търговията с декоративни растени.

- Да лобира пред изпълнителната и законодателната власт за защита на интересите на отрасъла и на членовете на асоциацията.

- Да обединява и подпомага усилията на членовете си за развитие на лоялна конкуренция в условията на пазарно стопанство, за производство на екологично чиста продукция и опазване на околната среда.

- Да работи за постигане на професионално единство, колегиалнoст и професионално взаимодействие между членовете на асоциацията.

- Да популяризира новите сортове декоративни растения и модерните технологии за производство, като работи за въвеждането на единни норми, параметри , стандарти и качество при производството и предлагането на продукцията съобразени с изискванията на ЕС.

Основните принципи, касаещи дейността и управлението са:

- Равнопоставеност между членовете й; - Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;

- Лична отговорност при изпълнение на взетите решения и екипност в работата на ръководните й органи.

14

 

Средствата, с които асоциацията ще постига своите цели:

1. Организира и подпомага членовете си при провеждане на научно-технически срещи по проблемите на производството на декоративни растения.

2. Представителство на членовете на асоциацията пред сродни европейски и международни организации и осъществява сътрудничество с тях.

3. Участва, информира и организира провеждането на специализирани изложби,семинари, панаири, конференции, работни групи и други касаещи производството и предлагането на декоративни растения.

4. Запознава членовете си с българския и световен опит и постиженията в областта на производството и предлагането на декоративни растения, като изготвя преценки, прогнози и тенденции за целесъобразността от прилагането му.

5. Съдейства за свободната обмяна на опит и сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации.

6. Представя на своите членове информация за възможностите за реализация на продукцията на декоративни растения в страната и чужбина, за тенденциите в развитието на пазара, за движението на цените и изискванията на вътрешния и международния пазар свързани с асортиментната структура, опаковки, квоти,митнически тарифи, тарифни и нетарифни ограничения и др.

7. Проучва и информира своите членове за пазара на горива, торове, препарати,машини, съоражения и технологии необходими за производството на декоративни раститения.

8. Проучва и информира членовете си относно възможностите за кредитиране и привличане на чужди инвестиции.

9. Осъществява различни изследователски програми и инициативи в областта на генетиката и селекцията на видовете декоративни растения.

10. Участие в други сдружения с нестопанска цел - асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина.

Още за нас в:

 facebook  twitter