Асоциация на производителите на декоративни растения в България

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ”


Настоящият устав урежда основните устройствени правила на СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ”, организацията на дейността му, неговите принципи, задачи, цели и средства, както правата, задълженията и отговорността на членовете му и органите за управлението на Сдружението в изпълнение на разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

1. СТАТУТ
2. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
3. ВИД НА ДЕЙНОСТ И ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
5. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
6. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
7. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
8. ЛИКВИДАЦИЯ
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

І. СТАТУТ


Чл. 1. /1/. “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ” наричана по нататък в Устава АСОЦИАЦИЯТА, е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове - обединяваща български дееспособни физически и/или юридически лица - производители на декоративни растения.

/2/. АСОЦИАЦИЯТА се учредява за неопределен срок.

/3/. АСОЦИАЦИЯТА обединява своите членове с цел защита на техните интереси, взаимодействие с органите на държавната власт и управление за създаване на оптимални условия за развитие и ефективност на стопанската дейност на членовете й.
/4/. АСОЦИАЦИЯТА е неполитическа организация и е независима от държавни, политически, синдикални и други органи и организации.
/5/. АСОЦИАЦИЯТА съдейства за развитието на отрасъла, като подпомага сътрудничеството със сродни организации в страната и чужбина с цел свободен обмен на информация, опит и бизнес.

Чл. 2. АСОЦИАЦИЯТА е юридическо лице с отделна банкова сметка, печат и лого, като осъществява дейност в частна полза на своите членове.


Чл. 3. АСОЦИАЦИЯТА осъществява дейността си на основата на действащото в страната законодателство, своя Устав, решенията на Общото събрание и неговите ръководни органи в рамките на техните правомощия, в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местното самоуправление и местна администрация, както и с представители на частния бизнес.


Чл. 4. Основни принципи, касаещи дейността и управлението на АСОЦИАЦИЯТА са :

Ø равнопоставеност между членовете й;

Ø колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;

Ø лична отговорност при изпълнение на взетите решения и екипност в работата на ръководните й органи.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ


Чл. 5. АСОЦИАЦИЯТА ще осъществява своята дейност под наименованието “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ. Наименованието може да се изписва и съкратено ”АПДРБ.”Наименованието на АСОЦИАЦИЯТА ще се изписва и на английски език по следния начин “BULGARIAN ASSOCIATION OF ORNAMENTAL PLANTS NURSERIES” или съкратено „BAOPN”.


Чл. 6. Седалището на АСОЦИАЦИЯТА е в гр. София, а адресът на управление –

гр. София, област София-град, община Столична, район “Овча купел”, ул. “Маестро Кънев” 72.


Чл. 7. Наименованието, седалището, адресът на управление, данните по съдебната регистрация и номерът по БУЛСТАТ се посочват във всички писменни документи и издания на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 8. Предметът на дейност на АСОЦИАЦИЯТА е:


- образователна, научно-изследователска и практическа дейност по осигуряване на благоприятна икономическа среда за производителите на декоративни растeния в страната;
- участие в национални и международни проекти и инициативи в това направление;
- оказване консултантски, експертни и други услуги на своите членове и партньорски организации;
- издаване, разпространение и популяризиране на интелектуалните продукти на АСОЦИАЦИЯТА
чрез интернет, CD, брошури, масмедии и други информационни източници;
- организиране и провеждане на научни и образователни мероприятия – курсове, семинари, индивидуално обучение и други.


Чл. 9. Основните цели на АСОЦИАЦИЯТА са:


1. Да подпомага и насърчава своите членове за развитие на ефективно българско производство на декоративни растения при спазване изискванията на нормативните актове за извършване на такава дейност в страната.
2. Да отстоява и защитава правата и интересите на своите членове пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина.
3. Да разработва мотивирани предложения за промяна на нормативната уредба, включително и за хармонизиране на Българското законодателство с това на Европейския съюз в областта на производството и търговията с декоративни растения.
4. Да лобира пред изпълнителната и законодателната власт за защита на интересите на отрасъла и на членовете на АСОЦИАЦИЯТА.
5. Да обединява и подпомага усилията на членовете си за развитие на лоялна конкуренция в условията на пазарно стопанство, за производство на екологично чиста продукция и опазване на околната среда.
6. Да работи за постигане на професионално единство, колегиалн
oст и професионално взаимодействие между членовете на АСОЦИАЦИЯТА.

7. Да популяризира новите сортове декоративни растения и модерните технологии за производство, като работи за въвеждането на единни норми, параметри , стандарти и качество при производството и предлагането на продукцията съобразени с изискванията на ЕС.


Чл. 10. Средствата, с които АСОЦИАЦИЯТА ще постига своите цели са:
1. Организира и подпомага членовете си при провеждане на научно-технически срещи по проблемите на производството на декоративни растения.
2. Представителство на членовете на АСОЦИАЦИЯТА
пред сродни европейски и международни организации и осъществява сътрудничество с тях.
3. Участва, информира и организира провеждането на специализирани изложби, семинари, панаири, конференции, работни групи и други касаещи производството и предлагането на декоративни растения.
4. Запознава членовете си с българския и световен опит и постиженията в областта на производството и предлагането на декоративни растения, като изготвя преценки, прогнози и тенденции за целесъобразността от прилагането му.
5. Съдейства за свободната обмяна на опит и сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации.
6. Представя на своите членове информация за възможностите за реализация на продукцията на декоративни растения в страната и чужбина, за тенденциите в развитието на пазара, за движението на цените и изискванията на вътрешния и международния пазар свързани с асортиментната структура, опаковки, квоти, митнически тарифи, тарифни и нетарифни ограничения и др.
7. Проучва и информира своите членове за пазара на горива, торове, препарати, машини, съоражения и технологии необходими за производството на декоративни раститения.
8. Проучва и информира членовете си относно възможностите за кредитиране и привличане на чужди инвестиции.
9. Осъществява различни изследователски програми и инициативи в областта на генетиката и селекцията на видовете декоративни растения.
10. Участие в други сдружения с нестопанска цел - асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина.


Чл. 11. АСОЦИАЦИЯТА насърчава и стимулира своите членове към различни форми на стопанска инициатива, новаторство и съвременни екологосъобразни производства.


III. ВИД НА ДЕЙНОСТ И ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ


Чл. 12. /1/. АСОЦИАЦИЯТА ще извършва дейност в частна полза на своите членове.
/2/. В съответствие с изискванията на чл. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, АСОЦИАЦИЯТА
има за предмет и може да извършва самостоятелно или в съдружие с други физически и/или юридически лица допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност и за набиране на парични средства за осъществяване на своите идеални цели, за които е регистрирана, а именно:
- Осъществяване на експертна, консултантска и рекламна дейност.
- Издателска и разпространителска дейност на учебно-методически помагала, информационна и специализирана литература, аудио- и видео материали, свързани с целите на АСОЦИАЦИЯТА
.
- Маркетингови проучвания за търговията и реализацията на продукция на декоративни растения в страната и чужбина.
/3/ АСОЦИАЦИЯТА
не разпределя печалба от допълнителната си стопанската дейност. Всички приходи от тази дейност се използуват за постигането на заявените с този Устав цели.


IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА


Чл. 13. АСОЦИАЦИЯТА има свой бюджет, собствено счетоводно отчитане и може да разкрива банкови сметки в лева и валута.


Чл. 14. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от движими и недвижими имоти, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост, парични средства, вземания, ценни книжа и други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска цел.


Чл.15. АСОЦИАЦИЯТА управлява и разпределя паричните постъпления, включително целеви държавни субсидии и такива от чужбина.


Чл.16. Финансовата година завършва в края на всяка календарна година. За начало се счита датата на вписване на АСОЦИАЦИЯТА в регистъра при Софийски градски съд.


Чл.17. Бюджетът на АСОЦИАЦИЯТА се предлага от Управителния съвет и се одобрява от Общото събрание в началото на всяка финансова година.


Чл. 18. Бюджетът на АСОЦИАЦИЯТА се формира от членски внос, спонсорство, дарения, завещания, приходи от осъществяваната от нея стопанска дейност, както и чрез всички други разрешени от закона способи.


Чл. 19. Разходите на АСОЦИАЦИЯТА се извършват съгласно бюджета за съответния финансовия период, предложен от Управителния съвет, одобрен от Общото събрание и наблюдаван от Контролния съвет.


Чл. 20. По решение на Управителния съвет, одобрено от Общото събрание, могат да се формират целеви парични фондове, включително и във валута за финансиране на отделни дейности и мероприятия за осъществяване целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА, като средствата могат да се набират и от заинтересованите членове.


Чл. 21. АСОЦИАЦИЯТА отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.


V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Чл. 22. /1/. Участието в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно.
/2/. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА
са български дееспособни физически и/или юридически лица – производители на декоративни растения, които спазват настоящия устав и редовно плащат членския си внос. Те биват:
- пълноправни;
- асоциирани;
- почетни членове.


Чл. 23. Пълноправни членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат всички български дееспособни физически и юридически лица - професионално и пряко ангажирани с размножаване, производство, генетика и селекция и предлагане на декоративни растения, законово легитимирани, легално реализиращи произведените от тях продукти на пазара, спазващи законите на страната, които чрез своето членство съдействат за осъществяване целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА, формулирани в Устава, и заплащат редовно членския внос, определен от Общото събрание и спазват неиния Устав.

/2/. Пълноправен член на АСОЦИАЦИЯТА не може да членува в алтернативни национални организации - сдружения с нестопанска цел от бранша.

Чл. 24. /1/. Нови пълноправни членове на АСОЦИАЦИЯТА, отговарящи на условията за членство определени с вътрешен правилник, се приемат от Общото събрание въз основа на писмено заявление подадено до Председателя на УС.

/2/. Към заявлението по образец се прилагат:

- Документ за платена встъпителна вноска, определена от ОС.

- Декларация че се определят като производители на декоративни растения, че споделят целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА, че приемат и ще спазват устава на АСОЦИАЦИЯТА, и че не членува в алтернативна национална организация.

- Регистрационна карта по образец – Декларация за дейност - условията на производство, количеството и качеството на произвежданата и предлагана от кандидата продукция, доставчици и други, доколкото това не е свързано с нарушаване на фирмената им тайна.

Чл. 25. След подаване на документите, УС проверява декларираните обстоятелства от кандидатите, ако сметне че съществува необходимост от това.

Чл. 26. Препис от решението на УС за приемане или отхвърляне на заявлението за членство се изпраща на лицето, подало заявлението в срок от 30 дни. Решението на УС се предлага за разглеждане на първото заседание на Общото събрание.

Чл. 27. /1/. Приемането на нов член на АСОЦИАЦИЯТА се извършва с решение на ОС, с мнозинство от 2/3 от присъстващите пълноправни членове.

/2/. Препис от решението на ОС за приемане или отхвърляне на заявлението за членство се изпраща на лицето, подало заявление за членство в срок от 15 дни.

/3/. При отхвърляне на заявлението за членство направената встъпителна вноска не се възстановява на кандидата.


/4/..Членството се счита за възникнало от момента на приемане на заявлението с решение на ОС и заплащането на годишния членски внос.

/5/. При отхвърляне на заявлението за членство от ОС, ново заявление може да бъде подадена не по-рано от една година след отхвърлянето и, при условие че кандидата е променил параметрите си на производство и отговаря на изискванията за прием на нови членове.


Чл. 28. В случаите, когато пълноправен член на АСОЦИАЦИЯТА е назначен на длъжност в държавни или общински органи, които налагат ограничения за извършване на стопанска дейност, същият запазва членството си в АСОЦИАЦИЯТА.


Чл.29. /1/. Всеки пълноправен член на АСОЦИАЦИЯТА има право:
- Да участва в работата на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА и да гласува предложенията за решения.
- Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролните органи на АСОЦИАЦИЯТА
- Да внася за разглеждане в ръководните и контролните органи на АСОЦИАЦИЯТА предложения по въпроси, засягащи дейността му.
- Да участва в дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
- Да иска обяснение от ръководните органите на АСОЦИАЦИЯТА в случай на неизпълнение на приети решения.
- Да напусне АСОЦИАЦИЯТА по всяко време като спазва определения за напускане ред.
- Да ползва материалната база на АСОЦИАЦИЯТА.
- Да получи документ, удостоверяващ членството му в АСОЦИАЦИЯТА.
/2/. В ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат избирани само негови пълноправни членове.


Чл. 30. Всеки пълноправен член на Асоциацията е длъжен:
1. Да заплаща своевременно годишния си членски внос в размерите и срока, определени от Общото събрание.
2. Активно да участва в реализиране целите на АСОЦИАЦИЯТА.
3. Да спазва настоящия устав и изпълнява решенията на ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА.
4. Да предоставя информация за дейността си, необходима за изготвянето на документи, оценки и справки, даващи информация за състоянието на бранша.
5. Да обсъжда и взима решения по препоръките на УС на АСОЦИАЦИЯТА.
6. Да спазва професионалната етика в отношенията с останалите членове на АСОЦИАЦИЯТА
7. Да не осъществява дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
8. Да предоставя на УС или упълномощени от него лица необходимата информация за условията на производство, качеството и търговията на произвежданата от него продукция, доколкото това не е свързано с нарушаване на фирмената им тайна.

Чл. 31. /1/. Всеки пълноправен член може доброволно да прекрати членството си в АСОЦИАЦИЯТА с подаване на писмено заявление до УС със срок на предизвестие най-малко три месеца след депозиране на заявлението в Асоциацията. Заявлението се разглежда от Общото събрание. Членството се счита за прекратено с гласуване на решението за прекратяване на членството от Общото събрание и след уреждане на всички финансови взаимоотношения.
/2/. Членството на юридическите лица се прекратява след прекратяване на дейността им по съответния ред. В случаите на преобразуване, за член на АСОЦИАЦИЯТА се счита неговият правоприемник. При всички други преобразувания на член на АСОЦИАЦИЯТА /сливане, отделяне, разделяне/, при които досегашния член губи юридическата си самостоятелност, новия или новите лица изрично заявяват желанието си за участие в АСОЦИАЦИЯТА.


Чл. 32. /1/. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде изключен:
- При неплащане на съответната вноска от годишния членския внос в продължение на три месеца от датата, фиксирана като краен срок за внасянето . За възстановяване на членството е необходимо лицето да внесе дължимия членски внос.
- При грубо и системно нарушаване на Устава.
- При осъществяване на дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
/2/. Предложение за изключване на член може да бъде направено от всеки член на АСОЦИАЦИЯТА.
/3/. Изключването се извършва с решение на ОС, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите пълноправни членове. Предложеният за изключване член не взема участие при гласуването.
/4/. Напусналите или изключени членове на АСОЦИАЦИЯТА не могат да имат претенции към имуществото й.

Чл.33. /1/.Асоциираните членове могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, косвено ангажирани с производството на декоративни растения, които приемат настоящия Устав и са настоящи или потенциални партньори на членовете на АСОЦИАЦИЯТА, заплащат редовно членския си внос, определен от ОС и споделят целите и задачите й.

Чл. 34. /1/. Нови асоциирани членове на АСОЦИАЦИЯТА, отговарящи на условията за членство, определени с вътрешен правилник, се приемат от ОС въз основа на писмена заявление подадена до Председателя на УС.

/2/. Към заявлението по образец се прилагат:

- Документ за платена встъпителна вноска определена от ОС.

- Декларация, че споделят целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА, че приемат и ще спазват устава на АСОЦИАЦИЯТА, и че не членува в алтернативна национална организация.

- Регистрационна карта по образец – Декларация за дейност - условията на производство, количеството и качеството на произвежданата и предлагана от кандидата продукция, доставчици и други, доколкото това не е свързано с нарушаване на фирмената им тайна.

/3/ УС проверява декларираните обстоятелства от кандидатите, ако сметне че съществува необходимост от това.

/4/ Препис от решението на УС за приемане или отхвърляне на заявлението за членство се изпраща на лицето, подало заявлението в срок от 30 дни. Решението на УС се предлага за разглеждане на първото заседание на Общото събрание.

Чл. 35. /1/. Приемането на нов асоцииран член на АСОЦИАЦИЯТА се извършва с решение на ОС, с мнозинство от 2/3 от присъстващите пълноправни членове.

/2/. Препис от решението на ОС за приемане или отхвърляне на заявлението за асоциирано членство се изпраща на лицето, подало заявление за членство в срок от 15 дни.

/3/. При отхвърляне на заявление за членство направената встъпителна вноска не се възстановява на кандидата.

/4/..Членството се счита за възникнало от момента на приемане на заявлението с решение на ОС и заплащането на годишния членски внос.

/5/. При отхвърляне на заявление за асоциирано членство от ОС, ново заявление може да бъде подадена не по-рано от една година след отхвърлянето и, при условие че кандидата е променил параметрите си на производство и отговаря на изискванията за прием на нови членове одобрени от ОС на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 36. /1/. Асоциираните членове са със съвещателен глас в работата на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА и имат следните права:
- Да получават информация, свързана с АСОЦИАЦИЯТА и нейната дейност.
- Да участват във всички прояви, организирани от АСОЦИАЦИЯТА.
- Да участват в изготвянето на експертни оценки по проблеми, касаещи дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
- Всеки асоцииран член може по всяко време да прекрати своето участие с писмено заявление до УС.


Чл. 37 /1/. Асоциираните членове имат следните задължения:
- Да заплащат своевременно годишния си членски внос, в размера и срока определени от ОС.
- Да спазват професионалната етика в отношенията с останалите членове на АСОЦИАЦИЯТА.
- Да не осъществяват дейност противоречаща на целите, интересите и дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 38. /1/. “Почетен член” и “Почетен председател” на АСОЦИАЦИЯТА са физически лица, имащи големи заслуги за развитие на отрасъла, както и тези, които са допринесли изключително много за осъществяване на целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 39. /1/. “Почетните членове и “Почетния председател” имат следните права:
- Да получават всякаква информация, свързана с АСОЦИАЦИЯТА и нейната дейност.
- Да участват във всички прояви, организирани от АСОЦИАЦИЯТА.
- Да участват в заседанията на Общото събрание, Управителния съвет, Контролния съвет и други временни структури с право на съвещателен глас, като изразяват свои становища и идеи по време на заседанията.
/2/. Физическо лице се обявява или отстранява от званието “Почетен председател” или “Почетен член” по предложение на Управителния съвет и с решение на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА.
/3/. Всеки “Почетен член” или “Почетен председател” може по всяко време да прекрати своето членство с писмено заявление до УС.
/4/. Предложение за изключване на “Почетен член” или “Почетен председател” може да бъде направено от УС, когато “Почетния член” или “Почетния председател” увреждат интересите и престижа на АСОЦИАЦИЯТА.VІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


Чл. 40. Управлението на АСОЦИАЦИЯТА се осъществява от:
- Общо събрание (ОС);
- Управителен съвет (УС);
- Контролен съвет (КС).
на принципите на:
1. Изборност;
2. Равнопоставеност;
3. Демократичност;
4. Мандатност – за не повече от два последователни мандата в един от органите на управление;
5. Отчетност и отговорност на органите за управление;
6. Публичност на дейността на органите за управление.


Чл. 41. АСОЦИАЦИЯТА може да създава и други временни и постоянни структури, съобразно интересите и потребностите на членовете на АСОЦИАЦИЯТА, и за постигане на целите й.


Чл. 42. Общото събрание (ОС) е върховен орган за управление на АСОЦИАЦИЯТА и се състои от всички негови членове.


Чл. 43. /1/. Общото събрание:
1 Изменя и допълва Устава;
2. Утвърждава постоянните и временни структури на АСОЦИАЦИЯТА;

3. Приема основните насоки, правилници и програми за дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
4. Взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски внос или на имуществените вноски и определя начина на събирането му;
5. Приема други вътрешни актове;
6. Приема нови членове и прекратява членството на членовете в АСОЦИАЦИЯТА;

7. Приема решение за изключване на членове на АСОЦИАЦИЯТА.

8. Възстановява членството на изключени членове;

9. Определя броя и членовете на УС и КС, избира и освобождава същите, избира и освобождава председателя и заместник – председателя и членовете на УС измежду неговите членове, избира председателя, заместник-председателя и членовете на КС на АСОЦИАЦИЯТА;
11. Приема предложения от УС за годишен бюджет на АСОЦИАЦИЯТА, годишния отчет на УС и КС за дейността им и годишния баланс на АСОЦИАЦИЯТА;

12. Взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени вноски от членовете на АСОЦИАЦИЯТА;
13. Взема решения по резултатите от финансовата ревизия на АСОЦИАЦИЯТА;
14. Взема решения за преобразуване, сливане с други сдружения с нестопанска цел или за прекратяване дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
15. При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА взема решение за начина за разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество;
16. Взема решения за откриване и закриване на клонове по предложение на УС;
17. Приема програма за дейността на АСОЦИАЦИЯТА;

18. Приема нови членове и прекратява членството на членовете в АСОЦИАЦИЯТА;
19. Възстановява членството на изключени членове;

20. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
21. Отменя решенията на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА, които противоречат на закона, устава, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
22. Взема решения за образуване на помощни комисии към УС, секции и клубове за подпомагане на дейността на АСОЦИАЦИЯТА. Определя броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред ОС;
23. Взема решение за създаване на фондации и образуване на фондове;
24. Освобождава предсрочно Председателя на УС или членове на УС и/или КС при злоупотреба с доверието на АСОЦИАЦИЯТА, нарушаване на Устава или на законите в Република България;
25. Разглежда и решава жалби против решенията на УС.


/2/. Правата по Чл. 43, ал. /1/ не могат да се възлагат на други органи на АСОЦИАЦИЯТА.


Чл. 44. /1/ Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
/2/ Решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересуваните членове на АСОЦИАЦИЯТА или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
/3/ Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на АСОЦИАЦИЯТА от всеки член на АСОЦИАЦИЯТА или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението
Чл. 45. /1/ ОС се свиква от УС на АСОЦИАЦИЯТА. ОС се свиква на редовно отчетно или отчетно-изборно събрание най-малко един път годишно.
/2/ В обявлението за свикване на ОС се посочват дневния ред, датата, часът и мястото на провеждането на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата:

1. се обнародва в национална медия - печатно средство за масово осведомяване /вестник/, разпространявано на територията на цялата страна;

2. разпространява се по електронен път или се информират членовете с писма; и

3. се поставя на място за обявления в сградата на управлението на АСОЦИАЦИЯТА най-малко десет дни преди насрочения ден.
/3/ ОС може да се свика по искане на 1/3 от пълноправните членове на АСОЦИАЦИЯТА. В случай че в ДВУСЕДМИЧЕН СРОК от получаване на това искане УС не свика Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на АСОЦИАЦИЯТА по писмено искане на заинтересуваните членове или на натовареното от тях лице.
/4/ Извънредно ОС може да бъде свикано по реда на предходните алинеи.


Чл. 46. /1/ ОС е законно, ако на него присъствуват повече от половината от всички пълноправни членове на АСОЦИАЦИЯТА.
/2/ Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите пълноправни членове.


Чл. 47. /1/ Всеки пълноправен член на ОС има право на един глас, а асоциираните и почетните членове участват в работата му със съвещателен глас.
/2/ Пълноправен член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
- него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
- юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на решения.
/3/ Всеки пълноправен член на АСОЦИАЦИЯТА може да представлява в ОС не повече от трима неприсъстващи членове въз основа на писмено пълномощно, в което изрично е посочено гласуването по точките от дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.


Чл. 48. /1/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъствуващите пълноправни членове с явно гласуване, като ОС може да реши по някои въпроси гласуването да бъде тайно. Изборът на членовете на УС и КС става с явно гласуване, освен ако ОС не реши друго. За избрани се считат получилите най-много гласове, но не по-малко от половината плюс един от присъстващите на събранието членове. Получилите по-малко от половината от гласовете или получилите равен брой гласове се явяват на балотаж до попълване на определения брой.
/2/ Решенията за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване дейността на АСОЦИАЦИЯТА, за преобразуването и /или за сливането й с други организации с нестопанска цел, приемането на нови пълноправни и асоциирани членове и изключване на членове се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на ОС пълноправни членове на АСОЦИАЦИЯТА.
/3/ ОС не може да взема решения по въпроси, които на са включени в обявения в поканата дневен ред.


Чл. 49. За заседанията на ОС се води протокол, в който се отразяват разискванията, решенията и резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът се подписва от председателстващия събранието, секретар-протоколчика и председателя на УС. Протоколите от заседанията се съхраняват от УС. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА има право на достъп до тях.


Чл. 50. Управителният съвет (УС) е колективен орган за управление на АСОЦИАЦИЯТА.


Чл.51. /1/ Броят на членове се определя от ОС, който не може да бъде по-малко от трима, като в УС могат да бъдат избирани само пълноправни членове на АСОЦИАЦИЯТА. Членовете юридически лица могат да предлагат за членове на УС лица, които не са членове на сдружението, но ги предствляват законно в ОС на АСОЦИАЦИЯТА.
/2/ УС се избира от ОС за срок от три години. При изтичане на мандата, нов УС се избира от редовно отчетно-изборно събрание на АСОЦИАЦИЯТА.
/3/ Мандата на член на УС може да бъде прекратен предсрочно в случаите на трайна и продължителна невъзможност член на УС да изпълнява функциите си, в случаите на смърт, поставяне под запрещение, болест, отсъствие от страната за повече от три месеца, при три последователни неявявания на заседания на УС, при неизпълнение на решенията на ОС и УС, действия против интересите на АСОЦИАЦИЯТА и при лично заявление за освобождаване.


Чл. 52. /1/ УС се свиква на редовно заседание един път месечно по предварително обявен дневен ред. Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС.
/2/ Свикването на УС става от Председателя.
/3/ УС може да бъде свикан и на извънредно заседание по искане на:
- Председателя;
- При писмено искане на 1/3 от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то заседанието може да се свика от всеки заинтересован член на УС.


Чл. 53. Управителният съвет (УС):
1. Ръководи дейността на АСОЦИАЦИЯТА между две Общи събрания.
2. Организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС.
3. Разработва план за дейността и бюджета на АСОЦИАЦИЯТА и ги предлага за гласуване от ОС.
4. Подготвя проекти за решения на ОС.
5. Подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на АСОЦИАЦИЯТА.
6. Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на АСОЦИАЦИЯТА.
7. Взема решения за създаване на фирми и други временни структури, съобразно интересите и потребностите на членовете на АСОЦИАЦИЯТА и за постигане на целите и.
8. Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към АСОЦИАЦИЯТА.
9. Отчита се за дейността си пред ОС.
10. Изготвя предложения за формиране на парични фондове на АСОЦИАЦИЯТА.
11. Определя реда и организира провеждането на дейността на АСОЦИАЦИЯТА и носи отговорност за това.
12. Определя щатния състав на АСОЦИАЦИЯТА.


Чл. 54. /1/ На заседание на УС може да бъде избран. Изпълнителен директор на АСОЦИАЦИЯТА. Той представлява АСОЦИАЦИЯТЯ пред трети л ица заедно и по отделно с Председателя на УС съгласно устава.
/2/ На заседанията на УС могат да присъства и почетния Председател на УС и Председателя на Контролния съвет, с право на съвещателен глас.


Чл. 55. /1/ УС може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му.
/2/ Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на тези изрично споменати в устава.
/3/ За присъстващ се счита член на УС, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.


Чл. 56. Председателят на УС на АСОЦИАЦИЯТА е изборна длъжност с представителни и оперативни функции.


Чл. 57. Председателят на УС се избира от ОС за срок от три години. При изтичане на мандата, нов Председател се избира на редовно отчетно-изборно събрание.


Чл. 58. Председателят на УС:
1. Ръководи оперативно текущата дейност на АСОЦИАЦИЯТА;
2. Представлява АСОЦИАЦИЯТА пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина;
3. Подготвя и предлага проекти за решения на УС;
4. Свиква заседанията на УС;
5. Отчита се за дейността си пред УС;
6. След одобрение на щатното разписание от УС, назначава, освобождава и упражнява дисциплинарна власт по отношение на щатния персонал за извършване на оперативната дейност на АСОЦИАЦИЯТА;
7. Представлява АСОЦИАЦИЯТА пред трети лица заедно и поотделно с Изпълнителния директор.


Чл.59. При отсъствие на Председателя, заместник-председателя на УС изпълнява функциите посочени в чл. 58 от Устава.


Чл. 60. Изпълнителният директор се избира и назначава от УС и може да не е член на АСОЦИАЦИЯТА.


Чл. 61. Изпълнителният директор:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. Изготвя и предлага за приемане от УС перспективен и годишен план за работа на АСОЦИАЦИЯТА и годишен проекто-бюджет;
3. Организира набирането на средства за дейността на сдружението;
4. Представлява заедно и поотделно с Председателя на УС АСОЦИАЦИЯТА във взаимоотношенията с трети физически и юридически лица, и с държавните и обществените органи и институции;
5. Сключва трудови и граждански договори, и ръководи административния персонал на АСОЦИАЦИЯТА;
6. Решава въпроси, които в съответствие с устава на АСОЦИАЦИЯТА му бъдат възложени от УС.


Чл. 62. Контролният съвет (КС) е контролен орган на АСОЦИАЦИЯТА.


Чл. 63. /1/ Контролният съвет (КС) се състои от пълноправни членове на АСОЦИАЦИЯТА . Членовете юридически лица могат да предлагат за членове на КС лица, които не са членове на сдружението, но ги представляват законно в АСОЦИАЦИЯТА. Броят на членовете и персоналния състав на КС се определят от ОС.
/2/ КС се избира от ОС за срок от три години, като за избрани се считат получилите най-много гласове, но не по-малко от половината плюс един от присъстващите на заседанието на ОС.
/3/ В случаите на трайна и продължителна невъзможност на член на КС да изпълнява функциите си, както и в случаите на смърт, поставяне под запрещение, болест, заминаване и пребиваване в чужбина за повече от три месеца и при лично заявление за освобождаване, се замества от следващия по ред избран резервен член на КС.


Чл. 64. /1/ КС се свиква на редовно заседание от неговия Председател не по рядко от един път на шест месеца.
/2/ КС може да бъде свикан на извънредно заседание от неговия Председател, или по искане на членовете на КС. В случай на отказ от Председателя да свика заседание, искащите свикване на КС членове, възлагат на един от тях да организира свикването му.


Чл. 65. Контролният съвет:
1. Следи за изпълнението на решенията на ОС;
2. Контролира стриктното спазване на настоящия устав от органите на управление на АСОЦИАЦИЯТА и от нейните членове;
3. Произнася се по молби и жалби на членовете на АСОЦИАЦИЯТА;
4. Контролира правилното и законосъобразно изразходване на средствата и опазване на имуществото на АСОЦИАЦИЯТА;
5. Упражнява цялостен контрол върху финансовата дейност на АСОЦИАЦИЯТА;
6. Отчита се пред ОС на АСОЦИАЦИЯТА.


Чл. 66. Председателят на КС ръководи дейността му и се отчита пред ОС.


Чл. 67. По решение на ОС могат да бъдат формирани комисии, секции и клубове.


Чл. 68. /1/ Комисиите като помощен орган на АСОЦИАЦИЯТА, избират председатели и изготвят вътрешни правилници за дейността си.
/2/ По решение на ОС се учредяват секции и клубове. Всяка новоизградена секция или клуб избира ръководство, чиито председатели участват в заседанията на УС на АСОЦИАЦИЯТА със съвещателен глас.


VІІ. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 69. АСОЦИАЦИЯТА се учредява за неопределен срок.


Чл. 70. АСОЦИАЦИЯТА може да се прекрати:
1. по решение на ОС;
2. по съдебен ред, когато:
а/ не е учредено по законния ред;
б/ извършва дейност, която противоречи на закона, на неговия Устав или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в/ е обявено в несъстоятелност;
г/ ако в периода между две Общи събрания УС остане под 3 - трима члена и последващото ОС не може да попълни минимално изискуемата от Устава численост на УС.

ІIХ. ЛИКВИДАЦИЯ


Чл. 71. /1/ При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от Окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.


Чл. 72. /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на АСОЦИАЦИЯТА се решава от ОС. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
/2/ Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на АСОЦИАЦИЯТА. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.
/3/ Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
/4/ Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.


IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 73. АСОЦИАЦИЯТА има свой печат, носещ наименованието му и символи, приети от УС и одобрени от ОС.


Чл. 74. За всички неуредени или недостатъчно уредени с настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните законови разпоредби.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание, проведено на 03.02.2011г. в гр. София, изменен на 03.05.2011г. като неразделна част от него е поименния списък на учредителите, приели и подписали Устава.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. „Хоум Гарден ТТ” ЕООД , чрезТрифон Трифонов

2. ЕТ „Секвоя – Наско Илиев”, чрез Наско Илиев

3. „Флоримекс България” ООД, чрез Румен Блажев

4. „Горски дар” ООД, чрез Славчо Савев

5. „Флорекс” ЕООД, чрез Симеон Янев

6. „Еколес” ООД, чрез Христо Папазов

7. „Екзотика” ЕООД, чрез Даню Ангелов

8. ЕТ „Божилови-Георги Божилов”,чрез Георги Божилов

9. ЕТ „Чинарите-Любка Вълкова”, чрез Ивелин Вълков

10. „АЛД-Паркове и градини” ЕООД, чрез Валентин Стоянов

11. „Салекс 2010” ООД, чрез Стефан Митрев
12. „Про Плантс” ЕООД, чрез Стоил Нановски

13. „Бургасцвет-90- Танев”,чрез Петьо Панайотов

14. „Виктория-2-РХ” ЕООД, чрез, Радостина Христова

15. СД „Интродукция – Георгиев и С-ие”, чрез Диньо Георгиев

16. ЕТ „Иван Радославов-Р.Стоянов”, чрез Иван Стоянов

17. ЕТ „Христо Христо-95”., чрез Христо Христов

18. ЕТ „Л-2 Къмпани – Диана Лазарова”, чрез Любомир Лазаров

19. „АМЗ Интернешънъл” ЕООД., чрез Мариян Хубенов

20. „Бянови” ООД, чрез Бяно Бянов

21. „АВА Парк” ЕООД, чрез Стефан Стефанов

22. „Фидус” ЕООД, чрез Стефан Стефанов

23. „Козарови” ООД, чрез Димитър Козаров

25. „Булланд трейд” ООД, чрез Татяна Бояджиева

Настоящият Устав се състави в три еднообразни екземпляра – един за Софийски Градски Съд и два за архива на АСОЦИАЦИЯТА.