Асоциация на производителите на декоративни растения в България

Български държавни институции:

Министерство на земеделието и храните

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на околната среда и водите

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Министерство на транспорта, информационнните технологии и съобщенията

Министерство на образованието, младежта и науката

Министерство на финансите

Министерство на труда и социалната политика

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Държавна агенция по туризъм

Министерство на физическото възпитание и спорта

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Агенция за икономически анализи и прогнози

Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Агенция за приватизация

Българска агенция за инвестиции

Държавна агенция по метрология и технически надзор

Агенция митници

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Национална агенция по приходите

Неправителствени организации:

European Nurserystock Association /ENA/

COPA & COGECA (Committee of Professional Agricultural Organisations - General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union)

Българска асоциация на собствениците на земеделски земи

Българска асоциация на търговците на агротехника

Българска асоциация на фермерите

Aсоциация на земеделските производители в България

Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Българска търговско промишлена палата

Асоциация на индустриалния капитал в България

 

Информационни сайтове:

European tehnical & quality standarts for nurserystock /ENA/

Структурни фондове на ЕС - единен информационен портал

The Garden Plant Encyclopedia (about-garden.com)

Информационен портал на Европейския съюз

Информационен център на Европейския съюз

Предсатвителство на Европейската комисия в България

Community Plant Variety Office - Общност на ЕС, която управлява система за сортовете растения и обхваща 27-те държави членки на ЕС.