Асоциация на производителите на декоративни растения в България

 

ПРАВИЛНИК

за реклама чрез АПДРБ

/Приет от Общото събрание на АПДРБ, от 3.02.2012 г./

 

Настоящият правилник е създаден в изпълнение и в подчинение на Устава на АПДРБ и по-точно на:

 

Чл. 12. /1/. АСОЦИАЦИЯТА ще извършва дейност в частна полза на своите членове. /2/. В съответствие с изискванията на чл. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, АСОЦИАЦИЯТА има за предмет и може да извършва самостоятелно или в съдружие с други физически и/или юридически лица допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност и за набиране на парични средства за осъществяване на своите идеални цели, за които е регистрирана, а именно: - Осъществяване на експертна, консултантска и рекламна дейност. - Издателска и разпространителска дейност на учебно-методически помагала, информационна и специализирана литература, аудио- и видео материали, свързани с целите на АСОЦИАЦИЯТА. - Маркетингови проучвания за търговията и реализацията на продукция на декоративни растения в страната и чужбина. /3/ АСОЦИАЦИЯТА не разпределя печалба от допълнителната си стопанската дейност. Всички приходи от тази дейност се използват за постигането на заявените с този Устав цели.

 

Настоящия вътрешен правилник е създаден за да внесе точност в тарифирането, реда и детайлите при изпълнение на процедури за реклама чрез средствата на АПДРБ.

 

------------------------------------------------

 

АПДРБ предоставя възможност да рекламирате чрез:

- Уеб-страницата на асоциацията – чрез рекламен банер, който е свързан с уеб-страницата на рекламодателя.

- Директен имейл.

-----------------------------------------------

 

 

 

 

 

I.Чрез лого или банер , с линк към уеб-страницата на фирмата рекламодател

-                     Лого или банер, придружаващ имейлите на АПДРБ - Вашето лого или банер ще бъде поставено в долната част на текста в имейла, чрез които ежедневно се комуникира с членовете на АПДРБ, с държавни институции и партньори, с колеги от бранша, които не са членове и много други.

-                     Лого или банер, публикуван на уеб-страницата на АПДРБ – предоставят се две възможности: - поставено в долната лента под основната страница и видимо при отваряне на всички страници.; - поставено във вътрешните страници и видимо при отварянето им.

Цените са в зависимост от вида и обема на съобщението, както следва:

 

ВИД ОБЯВА / СЪОБЩЕНИЕ

Такса

за членове на АПДРБ

Такса

за

НЕчленове

 

Лого или банер, придружаващ имейлите на АПДРБ:

 

 

    - самостоятелно (ексклузивно) - за 1 седмица

      (около 10 бр. имейли)

300лв.

 

600лв.

    - в присъствие и на други банери – за 1 седм.

200 лв.

400 лв.

 

Лого или банер, публикуван на уеб-страницата на АПДРБ

 

 

    - на първа уеб-страница и видимо при

      отваряне на всички уеб-страници-за 1 месец

400лв.

 

800лв.

    - във вътрешна уеб-страница – за 1 месец

200 лв.

400 лв.

 

Отстъпки:

При едновременно заявяване на последователно :

- второ излъчване в рамките на два месеца – 5 % отстъпка за второто излъчване;

- четири излъчвания - 7%, отстъпка вкл. и на първото излъчване;

- от пет до дванадесет излъчвания – 10 % отстъпка вкл. и на първото излъчване;

Плащането се осъществява при одобрение на заявката.

Цените са в лева, без ДДС.

 

 

II.Чрез имейл в седмична рубрика „платени съобщения

Вашата реклама с директен имейл ще достига до най-големите фирми от бранша, които са и членове на АПДРБ, а също така до всички останали юридически и физически лица свързани с производството и търговията на декоративни растения в България, до фирми проектиращи и изпълняващи ландшафтни проекти. (Асоциацията разполага с база данни от контакти на колеги, с които комуникира по различни въпроси, касаещи дейността на асоциацията)

Рекламната рубрика чрез директен имейл се излъчва веднъж седмично /вторник/

Вашата информация за реклама трябва да бъде - кратък текст до 120 символа в директния мейл, от който чрез линк ще се отваря уеб-страницата ви или в прикачен файл към директния имейл в страници PDF формат - по избор на рекламодателя.

Цените са в зависимост от вида и обема на съобщението, както следва: 

 

ВИД ОБЯВА / СЪОБЩЕНИЕ

Такса

за членове на АПДРБ

Такса

за

НЕчленове

 

За текст 120 знака в директен имейл с линк към уеб-стр.

 

 

150 лв.

 

 

300 лв.

 

За текст 120 знака + атачван файл с размер 1 страница, формат А4, в PDF

 

 

200 лв.

 

400 лв.

При повече от 1 прикачена страница, всяка следваща страница се заплаща Х 20 лв. за членовете и Х 40лв. за нечленове на АПДРБ

Отстъпки:

За второ излъчване в рамките на един месец – 5 % отстъпка;

При едновременно заявяване на последователно :

- четири излъчвания - 7%, отстъпка вкл. и на първото излъчване;

- от пет до дванадесет излъчвания – 10 % отстъпка вкл. и на първото излъчване;

- излъчване за период по-голям от 3 месеца – отстъпка по договаряне

Плащането се осъществява при одобрение на заявката.

Цените са в лева, без ДДС.

 

 

 

 

  

ПРАВИЛНИК

 за кандидатстване за членство в сдружение АПДРБ

 

/приет на ОС, от 03.02.2012 г./

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Настоящият Правилник е в допълнение на гл.V от Устава на АПДРБ и урежда условията за кандидатстване за членство в Сдружение АПДРБ.

 

Чл. 2. (1) Членовете на АПДРБ са нейните учредители и новоприетите членове на Сдружението, които доброволно са изразили волята си да бъдат приобщени към вече възникналата Асоциация

 

(2). АПРДБ осъществява приемането на нови членове съгласно гл.V от Устава на Асоциацията, както и от настоящия вътрешен правилник за условията за членство в АПДРБ, като се придържа към Предмета на дейност, Целите и Средствата за постигането им.

 

(3) АПДРБ се състои от пълноправни, асоциирани и почетни членовете, български дееспособни физически и/или юридически лица, които спазват настоящия устав и редовно плащат членския си внос.

 

чл. 3 (1) Кандидатстващите юридически и физически лица за членство в асоциацията задължително предварително превеждат по сметката на АПДРБ Встъпителна вноска в размер, определен с решение на ОС ( 500.00 лева.)

(2)При отказ за членство в Асоциацията, встъпителната вноска не се възстановява.

II. ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО

Чл. 4 (1) Кандидатстват за Пълноправни членове на сдружението юридически или физически лица, съгл. чл. 23. от Устава и отговарящи на следните изисквания/критерии, (приети oт ОС на АПДРБ от 03.02. 2012 г.) .

(2) Да бъдат Производители на декоративни растения, т.е. да осигуряват дълготрайно отглеждане на растенията и притежават съответните условия за това отглеждане.

 

(3) Да имат всички регистрации според нормативните изисквания.

 

(4) Експертна комисия, на регионален принцип, състояща се от един член от региона и един представител от УС, на място да прави проверка на заявеното производствено състояние на фирмата, кандидат за пълноправен член на асоциацията.

 

III. АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 5 Кандидатстват за Асоциирани членове на Сдружението юридически или физически лица, съгл. чл. 33. от Устава на АПДРБ

IV. ПОЧЕТНО ЧЛЕНСТВО И ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 6 . (1) С решение на ОС на АПДРБ се определят личностите, които ще бъдат поканени за Почетни членове и Почетен председател.

(2) Изпраща се покана от името на УС на АПДРБ към тези личности / чл. 38 от устава/

(3) След приемането им, почетния член/ почетния председател получава Удостоверение.

V. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 7. (1) Кандидатите за пълноправни/ асоциирани членове на АПДРБ се приемат въз основа на заявление до Председателя Управителния съвет на Асоциацията, за юридическите лица по образец 1 и за физическите лица по образец 8.

(2) Към заявлението по предходната разпоредба се прилагат следните необходими документи :

За кандидати юридически лица:

1. Документ за платена встъпителна вноска, в размер на 500 лева.

2. Декларация за споделяне целите и задачите на асоциацията – образец ю-2

3. Регистрационна карта. образец ю-3

4. Декларация за дейност - образец ю-4

5. Копие на Съдебна регистрация на дружеството

6. Копие на Удостоверение за актуално състояние.

7. Копие на БУЛСТАТ.

8. Протокол с решение за членство в АПДРБ:

- За кандидати ЕООД- образец ю-5

- За кандидати за членство ООД- образец ю-6

- За еднолични търговци – образец ю-7

 

За кандидати физически лица:

  1. I.1.Документ за платена встъпителна вноска.
  2. II.2.Декларация за споделяне целите и задачите на асоциацията- образец ф-9
  3. III.3.Регистрационна карта – образец ф-10
  4. IV.4.CV - професионално
  5. V.5.Препоръка от колега,член на АПДРБ

(3) След приемането на пълноправния/асоциирания член в АПДРБ, и заплащането на годишния членски внос /съгл. Чл. 27 от Устава/, му се издава Удостоверение с пореден регистрационен номер.

VI. Допълнителни разпоредби

Чл. 8. За всички постъпили заявления за членство в АПДРБ се води Регистър и се поддържа Архив, в който задължително се отбелязва: входящия номер и датата на постъпването на заявлението, както номера и датата на решението на ОС за приемането на члена.

Чл. 9. За заплатени встъпителна вноска и годишни членски внос, АПДРБ издава фактура на члена на асоциацията.

Чл. 10. Всички въпроси отнасящи се до дейността на члена на Асоциацията се отправят в писмен вид до Председателя на УС.

 

На основание чл. 24 (1) от Устава на АПДРБ, настоящият Правилник, с приложените към него образци, е Утвърден на заседание на Общото събрание, проведено на 03.02.2012г., гр.Павликени.

Председател на Общото събрание: /п/