Асоциация на производителите на декоративни растения в България

Членство, права и задължения на членовете е уредено в гл. V от Устава на сдружението и вътрешния Правилник за кандидатстване за членство в АПДРБ

 

Членовете на асоциацията са български дееспособни физически и/или юридически лица – производители на декоративни растения, които спазват настоящия устав и редовно плащат членския си внос. Те биват: пълноправни, асоциирани (юридически или физически лица) и почетни членове.

 

Кандидатите за членство в АПДРБ подават следните необходими документи:

 

За кандидати юридически лица:

1. Документ за платена встъпителна вноска.

2. Заявление до Председателя на УС на АПДРБ – приложение ю-1

3. Декларация за споделяне целите и задачите на асоциацията – приложение ю-2

4. Регистрационна карта. приложение ю-3

5. Копие на съдебна регистрация на дружеството

6. Копие на удостоверение за актуално състояние.

7. Копие на регистрация по БУЛСТАТ.

8. Протокол с решение за членство в АПДРБ:

- За кандидати ЕООД- приложение ю-5

- За кандидати за членство ООД- приложение ю-6

- За еднолични търговци – приложение ю-7

 

За кандидати физически лица:

1. Документ за платена встъпителна вноска.

2. Заявление до Председателя на УС на АПДРБ – приложение ф-8

3. Декларация за споделяне целите и задачите на асоциацията- приложение ф-9

4. Регистрационна карта – приложение ф-10

 

5. CV - професионално

Новите членове на АПДРБ се приемат с решение на общото събрание, след което заплащат членския внос и попълват декларация за дейност.

 

Сметка на АПДРБ:

IBAN: BG73UNCR70001520256379

BIC: UNCRBGSF

UniCreditBulbank

София, клон Овча Купел

ул."Люляна" 46